• Posiadamy rozległe doświadczenie w zakresie reprezentowania Klientów przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz arbitrażowymi.
  • Skutecznie reprezentowaliśmy naszych Klientów przed Sądem Najwyższym.
  • Posiadamy poparte sukcesami doświadczenie w zakresie polubownego rozwiązywania sporów, prowadzenia mediacji oraz zawierania ugód.
  • Wspólnicy kancelarii występowali też w charakterze arbitrów w postępowaniu przed trybunałem arbitrażowym oraz odbyli szkolenia w zakresie postępowania przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu (obecnie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu).

Orzeczenia wydane w wybranych sprawach prowadzonych przez prawników z Foryś Wojciechowski