blog-grid

Jeśli możesz ustalić adres IP użytkownika twojej strony internetowej to znaczy, że przetwarzasz dane osobowe orzekł TSUE

  • 19 czerwca 2019

W dniu 19 października 2016 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej  w sprawie o sygnaturze C-582/14 wydał wyrok w którym stwierdził, że art. 2 lit. a) dyrektywy 95/46 należy interpretować w ten sposób, że dynamiczny adres IP zarejest...

Read More read-more
blog-grid

Linki umieszczone na stronie internetowej, odsyłające do utworów chronionych, lecz ogólnie dostępnych na innej stronie internetowej, nie stanowią udostępnienia publicznego i nie naruszają praw autorskich.

  • 19 czerwca 2019

Jak wynika z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie C 466/12 wydanego w odpowiedzi na następujące pytania prejudycjalne: „1)      Czy okoliczność, że ktokolwiek inny niż posiadacz [podmiot] pr...

Read More read-more
blog-grid

Zatrzymanie towarów przez podatnika VAT, który zaprzestaje działalności gospodarczej, może zostać uznane za odpłatną dostawę towarów, podlegającą opodatkowaniu VAT.

  • 19 czerwca 2019

Zatrzymanie towarów przez podatnika VAT, który zaprzestaje działalności gospodarczej, może zostać uznane za odpłatną dostawę towarów, podlegającą opodatkowaniu VAT. Wyrokiem z dnia 18 listopada 2016 r. (sygn. akt I FSK 1349/16) – wydanym...

Read More read-more
blog-grid

Nieujęcie w umowie kredytu konsumenckiego istotnych informacji może oznaczać dla Banku brak prawa do odsetek i kosztów- orzekł TSUE w Luksemburgu.

  • 19 czerwca 2019

Jak orzekł TSUE w Luksemburgu w wyroku z dnia 9 listopada 2016 r. ( C-42/15) dotyczącym interpretacji przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki (zwanej dalej ...

Read More read-more
blog-grid

TSUE pomaga frankowiczom. Bank musi oddać konsumentowi wszystko to co pobrał na podstawie klauzuli umownej uznanej za niedozwoloną.

  • 19 czerwca 2019

W dniu 21 grudnia 2016 r. zapadł wyrok TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ (wielka izba) w połączonych sprawach : C‑154/15, C‑307/15 i C‑308/15 , którego przedmiotem było wydanie orzeczenia prejudycjalnego w sprawie interpretacji ...

Read More read-more
blog-grid

Roszczenia pasażera z tytułu odwołanego lotu przedawniają się w terminie 1 roku -orzekł Sąd Najwyższy

  • 19 czerwca 2019

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 17 marca 2017 r. III CZP 111/16: Roszczenie o odszkodowanie przewidziane w art. 7 rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odsz...

Read More read-more