blog-grid

Sąd przyznał pasażerom reprezentowanym przez Foryś Wojciechowski kolejne odszkodowania za opóźniony lot

  • 23 marca 2023

W dniu 23 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie I Wydział Cywilny wydał wyrok w sprawie oznaczonej sygnaturą I C 1906/15, w którym nakazał przewoźnikowi lotniczemu zapłatę łącznego odszkodowania w kwocie 1.600...

Read More read-more
blog-grid

Roszczenia pasażera z tytułu odwołanego lotu przedawniają się w terminie 1 roku -orzekł Sąd Najwyższy

  • 23 marca 2023

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 17 marca 2017 r. III CZP 111/16: Roszczenie o odszkodowanie przewidziane w art. 7 rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odsz...

Read More read-more