blog-grid

5 lat od nabycia nieruchomości w PIT biegnie od końca roku, w którym nastąpiła śmierć spadkodawcy. Udział w spadku nie jest tożsamy z udziałem w konkretnej rzeczy wchodzącej w skład masy spadkowej.

  • 18 czerwca 2021

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 13 grudnia 2016 r., (sygn. akt II FSK 2955/14) utrzymał w mocy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 7 maja 2014 r. (sygn. akt I SA/Kr 1934/13) i w pełni podzielił poglądy wyrażo...

Read More read-more
blog-grid

Zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych zależy od uznania Sądu.

  • 18 czerwca 2021

Pozwany reprezentowany przez radcę prawnego Arkadiusza Forysia z kancelarii Foryś Wojciechowski Radcowie Prawni Sp. P. nie musi płacić zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych byłych wspólników orzekł  Sąd Apelacyjny w Krakowie I Wydzia...

Read More read-more
blog-grid

TSUE pomaga frankowiczom. Bank musi oddać konsumentowi wszystko to co pobrał na podstawie klauzuli umownej uznanej za niedozwoloną.

  • 18 czerwca 2021

W dniu 21 grudnia 2016 r. zapadł wyrok TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ (wielka izba) w połączonych sprawach : C‑154/15, C‑307/15 i C‑308/15 , którego przedmiotem było wydanie orzeczenia prejudycjalnego w sprawie interpretacji ...

Read More read-more
blog-grid

Rękojmia także dla kolejnego nabywcy udziału we współwłasności samochodu-rzeczy oznaczonej co do tożsamości. Uchwała 7 sędziów SN.

  • 18 czerwca 2021

W dniu 19 października 2016 r. Sąd Najwyższy w poszerzonym składzie 7 sędziów podjął uchwałę (sygnatura III CZP 5/16) w której stwierdził, że: Darowizna udziału we współwłasności rzeczy ruchomej przez jednego z dwóch współwłaściciel...

Read More read-more
blog-grid

Kolejny sukces Foryś Wojciechowski w sprawie polisolokat. Sąd Okręgowy w Krakowie stwierdza, że konsument nie ma obowiązku płacić opłaty likwidacyjnej.

  • 18 czerwca 2021

W dniu 26.01.2017 r. w sprawie o sygnaturze II Ca 2352/16, Sąd Okręgowy w Krakowie II Wydział  Cywilny Odwoławczy oddalił apelację pozwanego, tj. Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA od wyroku Sądu Rejonowego w Myślenicach Wydział I Cywiln...

Read More read-more
blog-grid

Poręczyciel weksla nie musi go spłacać gdy zobowiązanie, które weksel zabezpieczał już się przedawniło. Sukces radcy prawnego Arkadiusza Forysia.

  • 18 czerwca 2021

Pozwani  poręczyciele wekslowi reprezentowani przez radcę prawnego Arkadiusza Forysia zostali zwolnieni z odpowiedzialności za zobowiązania kredytowe dewelopera wobec Banku zabezpieczone wekslem in blanco wyrokiem Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydzi...

Read More read-more
blog-grid

Roszczenia pasażera z tytułu odwołanego lotu przedawniają się w terminie 1 roku -orzekł Sąd Najwyższy

  • 18 czerwca 2021

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 17 marca 2017 r. III CZP 111/16: Roszczenie o odszkodowanie przewidziane w art. 7 rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odsz...

Read More read-more