Wyrok Sądu zobowiązuje Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA do zwrotu potrąconej opłaty likwidacyjnej.

Kolejny sukces radcy prawnego Arkadiusza Forysia z FORYŚ WOJCIECHOWSKI RADCOWIE PRAWNI SP.P. w Krakowie w walce z polisolokatami.

W dniu 2 lutego 2018 r. Sąd Rejonowy w Myślenicach w sprawie o sygnaturze IC 986/17 zasądził od Vienna  Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA Vienna Insurance Group  (następcy prawnego Skandia Życie TU SA) na rzecz konsumenta reprezentowanego przez radcę prawnego Arkadiusza Forysia obowiązek zwrotu nienależnie pobranej opłaty likwidacyjnej.

Ubezpieczyciel odmawiał zwrotu nienależnie pobranej polisolokaty powołując się na to, iż zawarł porozumienie z Prezesem UOKiK.

Stał przy tym na stanowisku, że pobranie opłaty likwidacyjnej w wysokości określonej w tym porozumieniu jest zgodne z zasadami współżycia społecznego i konsument nie ma prawa domagać się jej zwrotu. Zdaniem ubezpieczyciela zawarcie porozumienia z Prezesem UOKiK wiązało konsumenta pomimo, iż ten nigdy nie zawarł aneksu do umowy ubezpieczenia, w którym akceptowałby jego warunki i zgodził się na wprowadzenie ich do swojej umowy.

zobacz informacje o porozumieniu z Prezesem UOKiK

Na podkreślenie zasługuje fakt, że wcześniej – w innym postępowaniu prowadzonym przez tego samego konsumenta w sprawie tej samej umowy ubezpieczenia UFK- prawomocnym wyrokiem Sąd orzekł, że zapisy umowy UFK przewidujące możliwość pobrania opłaty likwidacyjnej są nieważne.

Sąd Rejonowy w ustnym uzasadnieniu wyroku wskazał, że nie jest możliwe pobieranie opłat likwidacyjnych w oparciu o zapisy umowy, które zostały wyeliminowane z obrotu prawnego.

Przypominamy, że w ocenie UOKiK, przedsiębiorcy powinni umożliwiać konsumentom bezkosztowe odstąpienie od umowy zawartej w wyniku nieuczciwej sprzedaży – bez ponoszenia opłat likwidacyjnych.

Zobacz stanowisko Prezesa UOKiK na temat skutków Aneksów do umów UFK zawartych na skutek wykonania porozumienia z Prezesem UOKiK

Wyrok nie jest prawomocny.


zobacz też informacje o wyroku unieważniającym zapisy umowy


przejdź do strony głównej

Powiązane wpisy