Do 1 października 2017 r. przedsiębiorcy mają obowiązek przeprowadzić audyt energetyczny! Kara ? Do 5 % przychodu !!!

Do 1 października 2017 r. przedsiębiorcy zatrudniający więcej niż 250 osób mają obowiązek przeprowadzić audyt energetyczny!

Tym przedsiębiorcom, którzy audytu energetycznego w tym terminie nie przeprowadzą grozi kara finansowa o wysokości aż do 5% przychodu osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.


Obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego nakłada art. 36 Ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 831) która wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE (Dz. Urz. UE L 315 z 14.11.2012, str. 1, z późn. zm.). (dalej Ustawa)


Kto nie musi przeprowadzić audytu energetycznego?

Zgodnie z Art. 36 Ustawy audytu energetycznego nie muszą przeprowadzać:

– mikro, mali, średni przedsiębiorcy albo

– przedsiębiorcy posiadający:

1) system zarządzania energią określony w Polskiej Normie dotyczącej systemów zarządzania energią, wymagań i zaleceń użytkowania lub

2) system zarządzania środowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylającego rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE

– jeżeli w ramach tych systemów przeprowadzono audyt energetyczny przedsiębiorstwa.


Kto przeprowadza audyt energetyczny przedsiębiorstwa ?

Zgodnie z Art. 36 ust. 3 Ustawy audyt energetyczny przedsiębiorstwa przeprowadza:

1) podmiot niezależny od audytowanego przedsiębiorcy, posiadający wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w przeprowadzaniu tego rodzaju audytu;

2) ekspert audytowanego przedsiębiorcy, jeżeli nie jest on bezpośrednio zaangażowany w audytowaną działalność tego przedsiębiorcy.

 


Czym jest audyt energetyczny ?

Zgodnie z Art. 37. Ustawy:

  1. Audyt energetyczny przedsiębiorstwa jest procedurą mającą na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących proponowanych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii.
  2. Audyt energetyczny przedsiębiorstwa:

1) należy przeprowadzać na podstawie aktualnych, reprezentatywnych, mierzonych i możliwych do zidentyfikowania danych dotyczących zużycia energii oraz, w przypadku energii elektrycznej, zapotrzebowania na moc;

2) zawiera szczegółowy przegląd zużycia energii w budynkach lub zespołach budynków, w instalacjach przemysłowych oraz w transporcie, odpowiadających łącznie za co najmniej 90% całkowitego zużycia energii przez to przedsiębiorstwo;

3) powinien opierać się, o ile to możliwe, na analizie kosztowej cyklu życia budynku lub zespołu budynków oraz instalacji przemysłowych, a nie na okresie zwrotu nakładów, tak aby uwzględnić oszczędności energii w dłuższym okresie, wartości rezydualne inwestycji długoterminowych oraz stopy dyskonta.

 


Kogo i kiedy trzeba zawiadomić o przeprowadzonym audycie energetycznym ?

Zgodnie z Art. 38 Ustawy o przeprowadzonym audycie energetycznym przedsiębiorstwa zawiadamia się Prezesa URE  w terminie 30 dni od dnia jego przeprowadzenia.

Do zawiadomienia należy dołączyć informację o możliwych do uzyskania oszczędnościach energii wynikających z przeprowadzonego audytu energetycznego przedsiębiorstwa.


Czy można uniknąć kary za nieprzeprowadzenie audytu energetycznego w terminie ?

Zgodnie z Art. 41. Ustawy Prezes URE może odstąpić od wymierzenia kary pieniężnej, jeżeli:

  • zakres naruszeń jest znikomy i
  • podmiot zaprzestał naruszania prawa lub zrealizował obowiązek, zanim Prezes URE powziął o tym wiadomość.

Kiedy trzeba przeprowadzić pierwszy audyt energetyczny ?

Zgodnie z Art. 51 Ustawy audyt energetyczny trzeba przeprowadzić w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Czyli do dnia 1 października 2017 r.


przejdź do strony głównej

Powiązane wpisy