Już w dniu 4 czerwca 2017 r. mija termin na wpis do Rejestru Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi.

Wymóg rejestracji w Komisji Nadzoru Finansowego tzw. Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi wprowadziła Ustawa z 31 marca 2016 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 615), która weszła w życie 4 czerwca 2016 r.

Termin wyznaczony przez tą ustawę mija już w dniu 4 czerwca 2017 r. a w rejestrze został wpisany do tej pory … tylko 1 podmiot !


Co to są ASI?

Alternatywna spółka inwestycyjna jest alternatywnym funduszem inwestycyjnym, innym niż:

 • specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty albo
 • fundusz inwestycyjny zamknięty

Alternatywna spółka inwestycyjna może prowadzić działalność w formie:

 • spółki kapitałowej, w tym spółki europejskiej;
 • spółki komandytowej albo spółki komandytowo-akcyjnej, w których jedynym komplementariuszem jest spółka kapitałowa, w tym spółka europejska.

Wyłącznym przedmiotem działalności alternatywnej spółki inwestycyjnej, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, jest:

 • zbieranie aktywów od wielu inwestorów
 • w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów
 • zgodnie z określoną polityką inwestycyjną.

Definicja ta jest na tyle szeroka, że obejmuje bardzo różne podmioty, w tym spółki handlowe typu:

 • private equity,
 • hedge,
 • venture capital.

Za ASI mogą też być uznane przedsięwzięcia pozyskujące kapitał w ramach crowdfundingu udziałowego.

Może się zatem okazać, że duża cześć spółek handlowych działających na rynku spełnia definicję ASI i powinna zastosować się do regulacji ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi .


Obowiązki Zarządzających ASI

Spółki spełniające definicję ASI powinny dostosować swoją działalność i strukturę do wymogów ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi .

Zgodnie z art. 54 Ustawa z 31 marca 2016 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw :

1. Podmioty, które w dniu 4 czerwca 2016 roku wykonywały działalność w zakresie zbierania aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną i nie są funduszami inwestycyjnymi, są obowiązane dostosować działalność do przepisów ustawy funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi w terminie do dnia 4 czerwca 2017 r.

2. Podmioty, które w dniu 4 czerwca 2016 r. wykonują działalność, o której mowa w ust. 1, w formie innej niż fundusz inwestycyjny albo alternatywna spółka inwestycyjna, mogą wykonywać działalność na dotychczasowych zasadach nie dłużej niż do dnia 4 czerwca 2017 r.

Zezwolenie

Od wartości aktywów wchodzących w skład portfeli inwestycyjnych, którymi zarządzają ASI zależy, czy wystarczy wpis do rejestru czy też spółka powinna starać się o uzyskanie zezwolenia.

Jeśli łączna wartość aktywów wynosi 100 mln Euro ASI musi uzyskać zezwolenie na prowadzenie działalności ( w jednym wyjątkiem, który przesuwa tą granice do kwoty 500 mln. Euro).

Przy aktywach niższych – spółka musi uzyskać wpis do rejestru zarządzających ASI

Sankcje

Sankcja karne z ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (nakładane przez sąd powszechny) za np.: brak rejestracji lub prowadzenie działalności ASI niezgodnie z przepisami ustawy o funduszach inwestycyjnych to:

 • grzywna do 5 000 000 zł albo
 • kara pozbawienia wolności do lat 5, albo
 • obie te dwie kary łącznie.
W przypadku pytań prosimy o kontakt.

Powiązane wpisy