Zarządca nieruchomości może reprezentować wspólnotę przed sądem – uchwała SN

Sąd Najwyższy w składzie 3 sędziów w uchwale z dnia 9 lutego 2017 r. (sygnatura akt: III CZP 106/16) stwierdził, że:

W braku odmiennego zastrzeżenia osoba, której właściciele lokali w umowie lub w uchwale (art. 18 ust. 1 i ust. 2a ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, jedn. tekst: Dz.U. 2015.1892) powierzyli zarząd nieruchomością wspólną, jest w granicach tego zarządu umocowana do reprezentowania wspólnoty mieszkaniowej w postępowaniach sądowych.

Uchwała jest o tyle istotna, iż rozstrzyga istniejące wątpliwości i umożliwia zarządcą reprezentowanie wspólnoty mieszkaniowej przed sądem bez konieczności korzystania z pomocy prawnej pełnomocnika profesjonalnego.

Uchwała zapadła jako  odpowiedź na następujące pytanie prawne:

Czy osoba, której powierzono zarząd nieruchomością wspólną w trybie określonym w art. 18 ust. 1 lub art. 18 ust. 2a ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2015 r., poz. 1892) jest z mocy art. 21 ust. 1 w związku z art. 33 tejże ustawy poprzez sam fakt powierzenia zarządu umocowana do reprezentowania wspólnoty mieszkaniowej w postępowaniach sądowych?
ewentualnie, w przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe zagadnienie:

Czy uchwała właścicieli lokali udzielająca pełnomocnictwa do reprezentowania wspólnoty mieszkaniowej w postępowaniach sądowych osobie, której powierzono zarząd nieruchomością wspólną w trybie określonym w art. 18 ust. 1 lub art. 18 ust. 2a ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2015 r., poz. 1892), wymaga zaprotokołowania przez notariusza?

Problem prawny sprowadzał się do wykładni art. 18 i 33 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, jedn. tekst: Dz.U. z 2015 r., poz. 1982 – dalej: „u.w.l.”).
Sąd Najwyższy wskazał, że konkurują tutaj ze sobą dwa stanowiska.
  • Pierwsze, że osoba której powierzono zarząd  w drodze art. 18 ust. 1 u.w.l. jest z mocy samego powierzenia umocowana do występowania przed sądami.
  • Drugie, że osoba przepis ten nie przyznaje takiego uprawnienia.
Sąd Najwyższy opowiedział się za pierwszym stanowiskiem i za poglądem wyrażonym w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 14 września 2005 r., III CZP 62/05, że osoba sprawująca zarząd jest umocowana z mocy samego prawa do reprezentowania wspólnoty przed sądem.
Z art. 18 ust. 3 u.w.l. wynika, że jeżeli sposobu zarządu nie określono w umowie, o której mowa w ust. 1, lub w uchwale zaprotokołowanej przez notariusza, obowiązują zasady określone w niniejszym rozdziale.
W art. 33 u.w.l., w  razie powierzenia zarządu osobie fizycznej lub prawnej, w trybie przewidzianym w art. 18 ust. 1, w braku odmiennych postanowień umowy, stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego rozdziału. Skoro w tym przepisie następuje odesłanie, że jeżeli czego innego nie zastrzeżono w umowie, to zarządca jest umocowany do występowania przed sądem. Nie ma żadnych argumentów, aby było inaczej, podsumował Sąd Najwyższy.

przejdź do strony głównej

Powiązane wpisy