Prezes UOKiK wydał kolejny istotny pogląd. Urząd zakwestionował postanowienia umowy o kredyt hipoteczny waloryzowany kursem franka szwajcarskiego banku Millennium.

Jak wynika z komunikatu prasowego opublikowanego w dniu 31 stycznia 2017r. na stronie internetowej UOKiK Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przedstawił kolejny istotny pogląd dotyczący kredytów denominowanych we frankach. Dotyczy on postępowania przed Sądem Rejonowym w Grudziądzu przeciwko bankowi Millennium. Kredytobiorca domaga się zwrotu składek na ubezpieczenie niskiego wkładu własnego (forma dodatkowej ochrony banku w sytuacji gdy, kredytobiorca nie pokryje ze środków własnych wymaganej umową części wartości nieruchomości) oraz uznania klauzul zobowiązujących go do tych opłat  za niedozwolone.

Prezes Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji poparł stanowisko klienta banku – Nie można stwierdzić, że samo ustanowienie ubezpieczenia niskiego wkładu własnego jest niedozwolone. Jednak w tej konkretnej sytuacji, należy uznać , że sposób i mechanizm obciążenia nim konsumenta są sprzeczne z dobrymi obyczajami – mówi Marek Niechciał, prezes UOKiK.

Urząd uznał kwestionowane postanowienia ubezpieczenia niskiego wkładu własnego za niedozwolone ponieważ:

 • konsument na ich podstawie nie może określić swoich praw i obowiązków,
 • nie wskazują, jakie są warunki ubezpieczenia, jego zakres oraz jaki wpływ ma zawarcie umowy ubezpieczenia przez bank na sytuację kredytobiorcy,
 • kredytobiorca nie ma wpływu na ewentualne zmiany umowy między bankiem a ubezpieczycielem (jest to istotne, ponieważ w tej sprawie doszło do zmiany podmiotu świadczącego ochronę ubezpieczeniową mimo, że warunki kontraktu w żaden sposób nie regulowały takiej możliwości a w umowie kredytu zdefiniowano konkretnego ubezpieczyciela),
 • konsument nie otrzymał informacji na temat sposobu kształtowania się kolejnych opłat za ubezpieczenie niskiego wkładu własnego,
 • obciążają kredytobiorcę kosztami ubezpieczenia, podczas gdy jedynym jego beneficjentem jest bank,
 • nie informują kredytobiorcy o możliwym ryzyku żądań ubezpieczyciela o zwrot wypłaconego bankowi odszkodowania,
 • uniemożliwiają konsumentowi sprawdzenie, czy został prawidłowo obciążony kosztami ubezpieczenia,
 • klient banku musiał pokrywać koszty ubezpieczenia, bez wiedzy, za co tak naprawdę ponosi opłaty,
 • przerzucają na kredytobiorcę ryzyko gospodarcze wynikające z prowadzenia działalności bankowej.

Istotny pogląd wydany przez Prezesa UOKiK, dotyczy sprawy o sygn. akt: I C 1615/16 – spór konsumenta z bankiem Millennium. 


Prezes UOKiK może wydać istotny pogląd we wszystkich sprawach z zakresu ochrony praw konsumentów, nie tylko usług finansowych.

Ocena prawna przedstawiona przez Urząd nie może stanowić odniesienia dla innych spraw, które pozornie mogą wydawać się podobne. W każdym przypadku Prezes UOKiK ocenia stan faktyczny i prawny, orzecznictwo w danej sprawie oraz wniosek skierowany przez powodów.

Wydane do tej pory poglądy są dostępne:

na stronie internetowej UOKiK https://uokik.gov.pl/istotny_poglad_w_sprawie.php.

Istotny pogląd w sprawie konsumenckiej – zasady:

 • Istotny pogląd w sprawie to pisemne stanowisko Prezesa UOKiK, w którym Urząd przedstawia argumenty i poglądy ważne dla danego sporu, opierając się na określonym stanie faktycznym i prawnym. Z tego względu ocena przedstawiona w istotnym poglądzie nie może być odniesieniem do innych spraw.
 • Wydawany jest tylko w sprawie toczącej się przed sądem.
 • Jest wydawany, jeżeli przemawia za tym interes publiczny.
 • Dotyczy sporu między konsumentem a przedsiębiorcą.
 • Prezes UOKiK może przedstawić istotny pogląd w sprawie z własnej inicjatywy, na wniosek konsumenta lub przedsiębiorcy bądź na wniosek sądu.

 


przejdź do strony głównej

Powiązane wpisy