Niedozwoloną płatność gotówką można wycofać.

W dniu 1 stycznia 2017 r. weszły w życie przepisy ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 13 kwietnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 780).

Jej zapisy wprowadziły limit płatności gotówkowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą w wysokości

15.000 PLN

Art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.) :

Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:

1)  stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz

2)  jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 zł, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.”

Sankcje za niestosowanie się do wskazanego limitu maja charakter fiskalny i polegają na zakazie zaliczania płatności gotówkowych przekraczających w.w. limit do kosztów uzyskania przychodów w podatku CIT i PIT.

Jest jednak nadzieja, dla tych którzy nie zastosowali się do wskazanego limitu.

Wystarczy wycofać płatność gotówkową (zwrócić pieniądze) i dokonać płatności zgodnie z prawem, czyli za pośrednictwem rachunku bankowego. (tak: indywidualna interpretacja podatkowa Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 17 stycznia 2017 r., nr  0461-ITPB1.4511.864.2016.2.DR

Organy skarbowe w swoich interpretacjach wskazują również, że regulowanie zobowiązań w drodze kompensaty również nie narusza obowiązku dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku bankowego (tak: indywidualna interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 13 stycznia 2017 r., nr 2461-IBPB-1-1.4510.367.201.)


przejdź do strony głównej

Powiązane wpisy