Można skarżyć przedłużenie terminu na zwrot VAT. Uchwała NSA wyjaśnia wątpliwości.

„Przedłużenie terminu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 2 zdanie drugie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), w przypadku, gdy weryfikacja rozliczenia podatnika dokonywana jest w ramach kontroli podatkowej (lub postępowania podatkowego, lub postępowania kontrolnego) następuje w formie zaskarżalnego zażaleniem postanowienia naczelnika urzędu skarbowego, przewidzianego w art. 274b w związku z art. 277 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.), na które przysługuje skarga do sądu administracyjnego na podstawie art. 3 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718, z późn. zm.).”

Tak brzmi teza uchwały 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 października 2016 roku o sygnaturze I FPS 2/16.

Uchwała stanowi rozstrzygniecie zagadnienia prawnego, które zostało wyrażone w formie następującego pytania:

„Czy w stanie prawnym obowiązującym po 15 sierpnia 2015 r., po zmianie art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) dokonanej ustawą z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2015 r. poz. 658), przysługuje skarga do sądu administracyjnego od rozstrzygnięcia w przedmiocie przedłużenia terminu zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, o którym mowa w art. 87 ust. 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.), wydanego w toku kontroli podatkowej, postępowania podatkowego bądź postępowania kontrolnego?”

Zagadnienie to pojawiło się w związku z nowelizacją prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, która weszła w życie 15 sierpnia 2015 r. i w związku z którą część sądów administracyjnych (i wszystkie urzędy skarbowe) zaczęły uważać, że podatnikom przysługuje skarga do sądu administracyjnego przysługuje tylko na postanowienia o przedłużeniu terminu zwrotu VAT wydane w trakcie czynności sprawdzających, natomiast jeśli postanowienie takie zostało wydane w trybie:

  • kontroli podatkowej,
  • postępowania podatkowego albo kontrolnego

to skarga taka już nie przysługuje.

Uchwała wskazuje, że nowelizacja niczego nie zmieniła w tym zakresie i można skarżyć postanowienia wydawane zarówno w trybie czynności sprawdzających, jak i kontroli podatkowej, postępowania podatkowego oraz kontrolnego (prowadzonego na podstawie ustawy o kontroli skarbowej).


powrót na stronę główną prawników z FWSK

Powiązane wpisy