Co zrobić gdy dłużnik ogłosił likwidację i został wykreślony z KRS ?

Zgodnie z art. 285 (spółka z o.o. ) oraz art 473  (Spółka Akcyjna) KSH w przypadku likwidacji tych spółek :

Sumy potrzebne do zaspokojenia lub zabezpieczenia znanych spółce wierzycieli, którzy się nie zgłosili lub których wierzytelności nie są wymagalne albo są sporne, należy złożyć do depozytu sądowego.”

Zgodnie z art. 288. § 1. KSH

„Po zatwierdzeniu przez zgromadzenie wspólników sprawozdania finansowego na dzień poprzedzający podział między wspólników majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli (sprawozdanie likwidacyjne) i po zakończeniu likwidacji, likwidatorzy powinni ogłosić w siedzibie spółki to sprawozdanie i złożyć je sądowi rejestrowemu, z jednoczesnym zgłoszeniem wniosku o wykreślenie spółki z rejestru.”

Skutkiem złożenia wniosku o wykreślenie spółki z rejestru jest zwykle jej wykreślenie i utrata podmiotowości prawnej.

I procesowej.

Spółka wykreślona z KRS nie może być zatem stroną postępowania sądowego, a postępowanie cywilne toczące się wcześniej z jej udziałem ulega umorzeniu na podstawie art. 355 § 1 k.p.c. z momentem wykreślenia jej z rejestru przedsiębiorców, gdyż prowadzi do nieusuwalnego braku bezwzględnych przesłanek procesowych – utraty podmiotowości prawnej i nieodwracalnej utraty zdolności procesowej.

„Niedopuszczalne jest bowiem prowadzenie dalszego postępowania z udziałem strony nieistniejącej, tym bardziej, gdy „z góry” wiadomo, że jej ogólnego następcy prawnego -wskutek wykreślenia strony (osoby prawnej) z Krajowego Rejestru Sądowego -nie ma i nie będzie.”

I tutaj pojawia się problem dla wierzycieli tej spółki, który dochodzą od niej swych praw w sądzie a ich wierzytelności zostały zabezpieczone przez nią depozytem sądowym, którego podjęcie uzależnione jest od przedłożenia prawomocnego wyroku nakazującego wykreślonej spółce zapłatę zdeponowanych kwot.

Pomimo bowiem, iż Spółka złożyła do depozytu sądowego kwoty, które – teoretycznie – powinna zapłacić w przypadku przegranego procesu, wierzyciel spółki  nie może uzyskać uzyskać wyroku ( tytułu) który upoważni go do podjęcia zdeponowanych przez spółkę kwot z depozytu sądowego.

Problem ten został zauważony przez Sad Najwyższy, który w wyroku z dnia 19 lipca 2005 r. (sygnatura II PK 405/04) wskazał, że Wierzyciel spółki może:

  • przystąpić do postępowania rejestrowego o wykreślenie spółki z rejestru przedsiębiorców, z jednoczesnym stosownym wnioskiem o zawieszenie postępowania do czasu prawomocnego zakończenia procesu sądowego – na zasadzie art. 510.§ 1. k.p.c ” Zainteresowanym w sprawie jest każdy, czyich praw dotyczy wynik postępowania, może on wziąć udział w każdym stanie sprawy aż do zakończenia postępowania w drugiej instancji. Jeżeli weźmie udział, staje się uczestnikiem. Na odmowę dopuszczenia do wzięcia udziału w sprawie przysługuje zażalenie.”
  • a w przypadku jeśli postanowienie w przedmiocie wykreślenia dłużnika z KRS już zostało wydane i stało się prawomocne – na podstawie art. 524 § 2 k.p.c. -domagać się wznowienie postępowania w przedmiocie wykreślenia pozwanej spółki z Krajowego Rejestru Sądowego.

powrót na stronę główną prawników z FWSK

Powiązane wpisy