Pełnomocnicy profesjonalni w sprawach cywilnych już nie muszą dołączać dowodów nadania listów poleconych.

W dniu 8 września 2016 r. weszły w życie przepisy art. 2 punkt 14 Ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 10 lipca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1311), na mocy których w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm. w art. 132 § 1 otrzymał nowe brzmienie:

,,Art. 132 § 1. W toku sprawy adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy oraz radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa doręczają sobie nawzajem bezpośrednio odpisy pism procesowych z załącznikami. W treści pisma procesowego wniesionego do sądu zamieszcza się oświadczenie o doręczeniu odpisu pisma drugiej stronie albo o jego nadaniu przesyłką poleconą. Pisma, niezawierające powyższego oświadczenia, podlegają zwrotowi bez wzywania do usunięcia tego braku.
Zmiana ta oznacza, że zniknął kłopotliwy i kosztowny obowiązek pełnomocników profesjonalnych załączania do pism procesowych wystawionych przez Pocztę Polską dowodów nadania listu poleconego do strony reprezentowanej przez innego pełnomocnika profesjonalnego.
Ta sama ustawa w art. 2 punkt 14 wprowadziła do kodeksu postępowania cywilnego art. 133 § 2a o brzmieniu:
,,Art. 133 § 2a. Pisma procesowe dla przedsiębiorców i wspólników spółek handlowych, wpisanych do rejestru sądowego albo Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), doręcza się na adres udostępniany w rejestrze albo CEIDG, chyba że strona wskazała inny adres dla doręczeń. Jeżeli ostatni udostępniony adres został wykreślony jako niezgodny z rzeczywistym stanem rzeczy i nie zgłoszono wniosku o wpis nowego adresu, który podlegałby udostępnieniu, adres wykreślony jest uważany za adres udostępniony w rejestrze albo CEIDG.
Co oznacza, że przedsiębiorcy muszą liczyć się z tym, iż doręczenia na adres ich działalności ujawniony w rejestrze będzie skuteczne, nawet jeśli już dawno nie prowadza pod nim działalności.
Zgodnie z art. 21. ust. 1. omawianej ustawy
„Przepisy ustaw zmienianych w art. 2 i art. 3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do postępowań wszczętych po wejściu w życie niniejszej ustawy.”

Powiązane wpisy