Cudzoziemcze !!! Przyjeżdżasz do Polski ? Szykuj pieniądze !!!

Cudzoziemcy, którzy chcą przyjechać do Polski powinni posiadać więcej pieniędzy niż dotychczas. Dotyczy to także osób, które zapraszają cudzoziemca.

Najwyraźniej władze zauważyły, że życie w Polsce kosztuje coraz więcej i wyceniły koszt utrzymania cudzoziemca w Polsce na minimum ok. 75 zł dziennie.

Tak przynajmniej wynika ze znowelizowanych przepisów:

 • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie środków finansowych wymaganych od cudzoziemca wjeżdżającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dokumentów, które mogą potwierdzić możliwość uzyskania takich środków, a także cel i czas trwania planowanego pobytu (Dz.U. poz. 282), które obowiązuje od dnia 22 marca 2016 r.
 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie minimalnej wysokości środków finansowych, jakie musi mieć cudzoziemiec prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej badania naukowe lub prace rozwojowe, oraz dokumentów, które mogą potwierdzić możliwość uzyskania takich środków (Dz.U. poz. 288), które obowiązuje od 23 marca 2016 r.
 • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie wzoru zaproszenia, wzoru formularza wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń oraz wysokości środków, które powinien mieć zapraszający (Dz.U. poz. 289), które obowiązuje od 23 marca 2016 r.

Poniżej prezentujemy pełne teksty ww. aktów prawnych.

powrót na stronę główną


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1

z dnia 23 lutego 2015 r.

w sprawie środków finansowych wymaganych od cudzoziemca wjeżdżającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dokumentów, które mogą potwierdzić możliwość uzyskania takich środków, a także cel i czas trwania planowanego pobytu

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004) zarządza się, co następuje:

 • 1.

Rozporządzenie określa:

1) wysokość wymaganych od cudzoziemca wjeżdżającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środków finansowych przeznaczonych na pokrycie kosztów:

 1. a) utrzymania cudzoziemca w trakcie jego pobytu na tym terytorium,
 2. b) podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania,
 3. c) tranzytu przez to terytorium do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd;

2) dokumenty, które mogą potwierdzić możliwość uzyskania środków, o których mowa w pkt 1, zgodnie z prawem;

3) dokumenty, które mogą potwierdzić cel i czas trwania planowanego pobytu cudzoziemca, jeżeli ze względu na cel lub czas trwania planowanego pobytu następuje zróżnicowanie wysokości środków.

2.

 1. Cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej musi posiadać środki finansowe, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, w wysokości co najmniej:

1) 300 złotych, jeżeli okres planowanego pobytu nie przekracza 4 dni,

2) 75 złotych na każdy dzień planowanego pobytu, jeżeli okres planowanego pobytu przekracza 4 dni

– albo równowartość tej kwoty w walutach obcych.

 1. Cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który:

1) jest uczestnikiem imprezy turystycznej, obozu młodzieżowego, zawodów sportowych,

2) ma opłacone koszty pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej,

3) przyjeżdża do placówki leczniczo-sanatoryjnej,

4) jest uczestnikiem programu umożliwiającego wykonywanie pracy wakacyjnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która nie stanowi głównego celu jego pobytu, uregulowanego umową międzynarodową, której Rzeczpospolita Polska jest stroną

– musi posiadać środki finansowe, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, w wysokości co najmniej 20 złotych na każdy dzień planowanego pobytu, nie mniej jednak niż 100 złotych, albo równowartość tej kwoty w walutach obcych.

 1. Cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu podjęcia lub kontynuowania studiów, uczestniczenia w badaniach naukowych lub szkoleniach, prowadzenia prac rozwojowych oraz podjęcia lub kontynuowania nauki musi posiadać środki finansowe, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, w wysokości co najmniej 1270 złotych na pierwsze 2 miesiące planowanego pobytu albo równowartość tej kwoty w walutach obcych.
 • 3.

Cudzoziemiec musi posiadać środki finansowe, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b lub c, w wysokości stanowiącej równowartość biletu, na podstawie którego przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie mniej jednak niż:

1) 200 złotych, jeżeli przybył z państwa sąsiadującego z Rzecząpospolitą Polską,

2) 500 złotych, jeżeli przybył z państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż określone w pkt 1,

3) 2500 złotych, jeżeli przybył z państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej

– albo równowartość tej kwoty w walutach obcych.

 • 4.
 1. Dokumentami, które mogą potwierdzić możliwość uzyskania przez cudzoziemca środków finansowych, o których mowa w § 1 pkt 1, są:

1) czek podróżny;

2) zaświadczenie o wysokości limitu na karcie kredytowej wydane przez bank lub instytucję kredytową, które wystawiły kartę kredytową;

3) zaświadczenie o posiadaniu środków płatniczych w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub instytucji kredytowej, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej.

 1. Dokumentem, który może potwierdzić posiadanie przez cudzoziemca środków finansowych, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b i c, może być także bilet powrotny uprawniający do podróży do tego państwa.
 2. Dokumentem, który może potwierdzić posiadanie przez cudzoziemca środków finansowych, o których mowa w § 2 ust. 3, może być także dokument potwierdzający przyznanie stypendium temu cudzoziemcowi.
 3. Zaświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, muszą być wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed dniem przekroczenia granicy.
 • 5.

Dokumentami, które mogą potwierdzić cel i czas trwania planowanego pobytu przez cudzoziemców, o których mowa w § 2 ust. 2, są:

1) dokument potwierdzający uczestnictwo w imprezie turystycznej, obozie młodzieżowym lub zawodach sportowych;

2) dowód opłacenia kosztów pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie obejmującym co najmniej koszty zakwaterowania i wyżywienia;

3) skierowanie do placówki leczniczo-sanatoryjnej;

4) wiza w celu udziału w programie pracy wakacyjnej zawierająca nazwę programu zamieszczoną w polu „Uwagi”.

 • 6.

Dokumentem, który może potwierdzić cel i czas trwania planowanego pobytu przez cudzoziemca, o którym mowa w § 2 ust. 3, jest zaświadczenie o przyjęciu na studia lub o kontynuowaniu studiów, uczestniczeniu w badaniach naukowych, szkoleniu, prowadzeniu prac rozwojowych oraz o podjęciu lub kontynuowaniu nauki.

 • 7.

Do przeliczenia na walutę polską posiadanych przez cudzoziemca środków finansowych w walucie obcej stosuje się średni kurs tej waluty ogłoszony przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym wjazd cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 19 maja 2014 r.

w sprawie minimalnej wysokości środków finansowych, jakie musi posiadać cudzoziemiec podejmujący lub kontynuujący studia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz dokumentów mogących potwierdzić możliwość uzyskania takich środków

Na podstawie art. 150 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463) zarządza się, co następuje:

 • 1.

Rozporządzenie określa:

1) minimalną wysokość środków finansowych, jakie musi posiadać cudzoziemiec podejmujący lub kontynuujący studia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na pokrycie kosztów utrzymania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd;

2) dokumenty mogące potwierdzić możliwość uzyskania przez cudzoziemca środków, o których mowa w pkt 1, zgodnie z prawem.

 • 2.
 1. Cudzoziemiec podejmujący lub kontynuujący studia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej „cudzoziemcem”, musi posiadać środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości co najmniej 635 zł na każdy miesiąc pobytu:

1) przez okres 15 miesięcy lub

2) przez cały okres pobytu, jeżeli okres pobytu jest krótszy niż określony w pkt 1

– albo równowartość tej kwoty w walutach obcych.

 1. Cudzoziemiec, który przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przebywa na tym terytorium wraz z członkami rodziny pozostającymi na jego utrzymaniu, musi posiadać środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania w wysokości co najmniej po 515 zł na siebie i każdego członka rodziny na każdy miesiąc pobytu przez okres, o którym mowa w ust. 1, albo równowartość tej kwoty w walutach obcych.
 2. Jeżeli cudzoziemiec nie posiada środków finansowych w wysokości, o której mowa w ust. 1 albo ust. 2, na cały okres jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, to uznaje się, że obowiązek posiadania takich środków finansowych jest spełniony, jeżeli cudzoziemiec dysponuje miesięcznie środkami finansowymi co najmniej w wysokości, o której mowa:

1) w ust. 1 – przeznaczonymi dla niego samego,

2) w ust. 2 – przeznaczonymi dla niego samego i każdego członka rodziny pozostającego na jego utrzymaniu

– przez cały okres ich planowanego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 • 3.
 1. Cudzoziemiec musi posiadać bilet powrotny lub środki finansowe na pokrycie kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, w wysokości stanowiącej równowartość biletu, na podstawie którego cudzoziemiec przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie mniejsze jednak niż:

1) 200 zł, jeżeli przybył z państwa sąsiadującego z Rzecząpospolitą Polską,

2) 500 zł, jeżeli przybył z państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż określone w pkt 1,

3) 2.500 zł, jeżeli przybył z państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej

– albo równowartość tych kwot w walutach obcych.

 1. Cudzoziemiec, który przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przebywa na tym terytorium wraz z członkami rodziny pozostającymi na jego utrzymaniu, musi posiadać dla każdego członka rodziny bilet powrotny lub środki finansowe na pokrycie kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, w wysokości stanowiącej równowartość kosztów biletów, na podstawie których cudzoziemiec i członkowie rodziny pozostający na jego utrzymaniu przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie mniejsze jednak niż kwoty, o których mowa w ust. 1, albo równowartość tych kwot w walutach obcych.
 • 4.
 1. Dokumentami, które mogą potwierdzać możliwość uzyskania przez cudzoziemca środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, w wysokości, o której mowa w § 2 i § 3, są:

1) czek podróżny;

2) zaświadczenie o wysokości limitu na karcie kredytowej wydane przez bank, który wystawił kartę kredytową;

3) zaświadczenie o posiadaniu środków płatniczych w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

4) dokument potwierdzający przyznanie stypendium krajowego lub zagranicznego;

5) zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków.

 1. Zaświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, muszą być wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy.
 2. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, musi być wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy.
 • 5.

Do przeliczenia na walutę polską posiadanych przez cudzoziemca środków finansowych w walucie obcej stosuje się średni kurs tej waluty ogłoszony przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy.

 • 6.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1

z dnia 23 kwietnia 2014 r.

w sprawie wzoru zaproszenia, wzoru formularza wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń oraz wysokości środków, które powinien posiadać zapraszający

Na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463) zarządza się, co następuje:

 • 1.

Określa się:

1) wzór zaproszenia, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) wzór formularza wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) wysokość środków, które powinien posiadać zapraszający na pokrycie kosztów związanych z pobytem cudzoziemca, w tym kosztów zakwaterowania i wyżywienia, na pokrycie kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd.

 • 2.
 1. Zapraszający powinien posiadać środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z pobytem cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym kosztów zakwaterowania i wyżywienia, przeznaczone dla niego samego, każdego członka rodziny pozostającego na jego utrzymaniu oraz każdego zaproszonego cudzoziemca, co najmniej w wysokości 515 zł na każdy miesiąc planowanego pobytu cudzoziemca dla każdej z tych osób.
 2. Gdy okres, na który zapraszany jest cudzoziemiec, jest krótszy niż miesiąc, zapraszający powinien posiadać środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z planowanym pobytem cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości, o której mowa w ust. 1, pomniejszonej proporcjonalnie w stosunku do liczby dni pobytu.
 3. Jeżeli zapraszający będący osobą fizyczną nie posiada środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z pobytem cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości, o której mowa w ust. 1, na cały okres planowanego pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uznaje się, że obowiązek posiadania takich środków finansowych jest spełniony, jeżeli zapraszający dysponuje w każdym miesiącu planowanego pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środkami finansowymi co najmniej w wysokości, o której mowa w ust. 1, przeznaczonymi dla niego samego, każdego członka rodziny pozostającego na jego utrzymaniu oraz każdego zaproszonego cudzoziemca.
 • 3. Gdy zapraszanym cudzoziemcem jest zstępny, wstępny lub małżonek zapraszającego, któreś z rodziców małżonka zapraszającego, któreś z rodzeństwa zapraszającego lub któreś z dzieci małżonka zapraszającego, zapraszający powinien posiadać środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z pobytem zapraszanego cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości co najmniej 200 zł na każdy miesiąc planowanego pobytu cudzoziemca. Przepis § 2 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
 • 4.
 1. Zapraszający powinien posiadać również środki finansowe na pokrycie kosztów podróży powrotnej zapraszanego cudzoziemca do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, w wysokości stanowiącej równowartość biletu do tego państwa, nie mniejsze jednak niż:

1) 200 złotych – w przypadku podróży powrotnej albo tranzytu do państwa sąsiadującego z Rzecząpospolitą Polską;

2) 500 złotych – w przypadku podróży powrotnej albo tranzytu do państwa europejskiego innego niż określone w pkt 1;

3) 2.500 złotych – w przypadku podróży powrotnej albo tranzytu do państwa nieeuropejskiego.

 1. Obowiązek posiadania środków finansowych na pokrycie kosztów podróży powrotnej zapraszanego cudzoziemca do państwa pochodzenia lub zamieszkania uważa się za spełniony, jeżeli zapraszający wykaże, że cudzoziemiec posiada bilet powrotny do państwa pochodzenia lub zamieszkania

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2014 r.


powrót na stronę główną prawników z FWSK

Powiązane wpisy