Majowe zmiany w Europejskim Prawie Celnym cz. 2

Po 1 maja 2016 r. w Unii Europejskiej zaczną obowiązywać zmienione procedury celne.

Zmiany unijnych procedur celnych dotyczą:

 • nazewnictwa,
 • zakresu stosowania,
 • warunków stosowania. 

Zmiany nazewnictwa

Znika rozróżnienie na:

 •  „przeznaczenia celne” i
 • „procedury celne”.

Obecne „przeznaczenia celne” stają się:

 • częścią innych procedur (np. powrotny wywóz, który zasadniczo mieści się w pojęciu wywozu).
 • „procedurami celnymi” (w ramach procedur specjalnych, jak np. procedura wolny obszar celny) lub

Rodzaje procedur celnych

Istnieć będą trzy główne rodzaje procedur celnych:

 • A. dopuszczenie do obrotu – zmieniająca status celny towaru z nieunijnego na unijny,
 • B. procedury specjalne – regulujące czasowo sytuację celną objętych nimi towarów ,
 • C. wywóz (poza obszar celny UE) – zmieniająca status celny towaru z unijnego na nieunijny.

Pozostawiono możliwość stosowania procedur uproszczonych.

Dopuszczenie do obrotu

Z zastosowaniem tej procedury wiąże się :

 • koniecznością zapłaty należności przywozowych: tj. np. cła, VAT importowy, itp.
 • spełnienie wszystkich wymaganych formalności: tj. np. zgłoszenie celne,
 • uzyskanie pozwolenia – jeśli import określonego towaru go wymaga.

Procedury specjalne

Jest to nowa nazwa dla dotychczasowych procedur: gospodarczej i zawieszającej oraz części dotychczasowych przeznaczeń celnych.

Unijny kodeks celny dzieli je na cztery procedury (z których każda podzielona jest jeszcze na dwie kolejne procedury):

 1. tranzyt: zewnętrzny i wewnętrzny,
 2. składowanie: skład celny i wolny obszar celny,
 3. szczególne przeznaczenie: odprawa czasowa i końcowe przeznaczenie,
 4. przetwarzanie: uszlachetnianie czynne i uszlachetnianie bierne.

Objęcie towarów procedurą specjalną wymaga złożenia zgłoszenia celnego, (z wyjątkiem procedury: wolny obszar celny).

Zakończenie procedury specjalnej następuje w wyniku:

 • objęcia inną procedurą celną,
 • wyprowadzenia poza obszar celny Unii,
 • zniszczenia bez pozostawienia odpadów lub
 • zrzeczenia na rzecz Skarbu Państwa.

Tranzyt

Zmiany nastąpią dopiero od 1 października 2019 r. i polegać będą na

 • zmianie nazwy „tranzytu wspólnotowego” na „tranzyt unijny”,
 • zmianie nazwy „główny zobowiązany” na  „osoba uprawniona do korzystania z procedury tranzytu”.
 • zniesienie pojęcia „towarów wrażliwych”
 • ponownej ocenie warunków pozwoleń na stosowanie uproszczeń w tranzycie unijnym w odniesieniu do pozwoleń wydanych przed 1 maja 2016 r.

Składowanie

a) Składy celne

Wprowadzono nowy podział na składy celne:

 • publiczne – odpowiadające dotychczasowym składom typu A, B i F
 • prywatne –odpowiadające obecnym składom typu C, D i E.

Udzielenie pozwolenia na prowadzenie składu celnego będzie uzależnione od złożenia zabezpieczenia celnego. Dotychczasowe pozwolenia zachowają ważność w okresie do dnia 1 maja 2019 r., z tym, że będą one podlegać ponownej ocenie na podstawie nowych kryteriów wydania pozwolenia.

b) „Wolne obszary celne” (WOC)

Nowy wolny obszar celny obejmie:

 • dotychczasowe WOC,
 • składy wolnocłowe,
 • składy podatkowe (które, z mocy prawa przekształcą się w WOC).

Szczególne przeznaczenie

a) Odprawa czasowa

Stosowanie odprawy czasowej będzie wymagać:

 • uzyskania pozwolenia oraz
 • złożenia zabezpieczenia,
 • prowadzenia ewidencji w której odnotowywane będą m.in. przemieszczenia towarów objętych tą procedurą.

Zniesiony zostaje obowiązek

 • powrotnego wywozu towarów,
 • zapłaty odsetek kompensacyjnych,

Dotychczasowe pozwolenia zachowują ważność do czasu upływu terminu, na które zostały wydane.

b) Końcowe przeznaczenie

Stosowane będzie w odniesieniu do towarów objętych specyficznym traktowaniem (gdy taryfa celna pozwala na zwolnienie z cła lub zastosowanie obniżonej stawki celnej w związku z wykorzystaniem towaru na określony cel na terytorium UE).

Pozwolenia na czas określony wydane przed 1 maja 2016 r. pozostaną ważne do upływu terminu ich ważności.

Przetwarzanie

a) Uszlachetnianie czynne

Na nowe „uszlachetnianie czynne” składać się będą dotychczasowe procedury:

 • uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń i ceł zwrotnych oraz
 • przetwarzania pod kontrolą celną.

Dotychczas wydane zezwolenia zachowają ważność po 1 maja 2016 r. do czasu ich ważności, nie dłużej jednak niż do 1 maja 2019 r. Nowe pozwolenia nie będą obejmowały już stosowania systemu ceł zwrotnych.

Zmianom uległy warunki wydawania pozwoleń na stosowanie przetwarzania czynnego – złożenie zabezpieczenia będzie teraz obligatoryjne.

b) Uszlachetnianie bierne

Zmiana dotyczy sposobu obliczania kwoty długu celnego. Obliczać się ją będzie na podstawie kosztu procesu przetwarzania przeprowadzonego poza obszarem celnym UE.

Dotychczasowe pozwolenia pozostaną w mocy w terminie ich ważności, lecz nie dłużej niż do 1 maja 2016 r.

Wywóz

Główne zmiany dotyczą powrotnego wywozu. Staje się on czynnością techniczną, ponieważ  unijny kodeks celny nie posługuje się już pojęciem przeznaczenie celne.

Obecnie powrotny wywóz stosowany będzie na podstawie:

 • wywozowej deklaracji skróconej lub
 • powiadomienia o powrotnym wywozie

III. Procedury uproszczone

Obecnie uproszczone procedury celne stosować będzie można przez:

 1. uproszczone zgłoszenie celne,
 2. wpis do rejestru (ewidencji) prowadzonego przez zgłaszającego (z ewentualnym zwolnieniem z obowiązku przedstawiania towaru organowi celnemu)

Zgłoszenie celne uproszczone – polega na tym, że organ wyraża zgodę na dokonanie zgłoszenia towarów z pominięciem pewnych danych, które są normalnie wymagane dla zgłoszenia standardowego.

Wpisem do ewidencji- dane związane z tą procedurą będą przechowywane w systemie elektronicznym – do którego organy celne będą musiały uzyskać dostęp. Z obowiązku przedstawiania towarów organom celnym zwolniony będzie tylko posiadacz AEO.

Pozwolenia na stosowanie procedur uproszczonych wydane do 1 maja 2016 r. pozostają w mocy do czasu dokonania przez organ celny ponownej oceny tych pozwoleń.

Bezgotówkowe rozliczenie VAT 

Będzie nadal możliwe – na podstawie pozwolenia posiadanego przez agencję celną – po stosownej nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług. Obowiązek podatkowy z tytułu VAT importowego ciążyć będzie solidarnie na importerze i agencji celnej, niezależnie od tego, czy przedstawicielstwo będzie miało formę bezpośrednią, czy pośrednią.

Przedstawicielstwo w sprawach celnych

Przedstawicielem celnym jest każda osoba ustanowiona przez inną osobę w celu prowadzenia czynności i załatwiania formalności wymaganych przepisami prawa celnego przed organami celnymi.

Przyjmuje dwie formy:

 • przedstawicielstwa pośredniego lub
 • przedstawicielstwa bezpośredniego.

Przedstawiciel celny spełniający kryteria dla AEOC będzie mógł świadczyć usługi w państwie członkowskim innym niż to, w którym ma siedzibę.

Powiązane wpisy