Jak legalnie – bez pozwolenia na pracę – zatrudnić cudzoziemca, np. obywatela Ukrainy?

Zwiększająca się atrakcyjność polskiego rynku pracy oraz masowy napływ emigrantów (w szczególności z terenów wschodniej Ukrainy) powoduje, że coraz częściej polscy przedsiębiorcy zainteresowani są zatrudnieniem osób nie posiadających obywatelstwa polskiego, szczególnie w zawodach mało-specjalistycznych (tj. takich, w których występują braki kadrowe na danym rynku lokalnym np. specjalne strefy ekonomiczne), gdzie wystarczające dla świadczenia pracy jest krótkie przeszkolenie.

Warto zatem wiedzieć, że polski ustawodawca wprowadził możliwości ograniczonego czasowego (do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy) zatrudnienia obywateli Ukrainy (jak i kilku innych byłych republik  radzieckich) na podstawie samego oświadczenia pracodawcy o zamiarze zatrudnienia bez potrzeby uzyskiwania zezwolenia na pracę, jeżeli pracodawca nie może zaspokoić swoich potrzeb kadrowych w oparciu o lokalny rynek pracy.

Zasadniczo pracodawca zamierzający powierzyć pracę ukraińskiemu pracownikowi zobowiązany jest złożyć oświadczenie w powiatowym urzędzie pracy najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie pracy przez pracownika, którego dotyczy oświadczenie.

Procedura ta (inaczej niż uzyskanie zezwolenia na pracę) jest wolna od opłat.

Powierzenie pracy w tym trybie może nastąpić tylko na rzecz cudzoziemca – obywatela Ukrainy – przebywającego legalnie na terytorium Polski posiadającego tzw. tytuł pobytowy uprawniający do wykonywania pracy , co do zasady jest to:

  • wiza ( z wyłączeniem wizy turystycznej) oraz
  • zezwolenie na pobyt czasowy.

Pracodawca powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest obowiązany żądać od niego przedstawienia przed rozpoczęciem pracy ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu w Polsce i przechowywać kopię tego dokumentu przez cały okres wykonywania pracy.

Możliwe jest również zastosowanie zmienionej kolejności działania mianowicie:

  • zarejestrowane oświadczenie pracodawcy jest podstawą do ubiegania się przez obywatela Ukrainy o wizę w celu wykonywania pracy w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy (tzw. wiza „05” w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z 5 maja 2014 w sprawie wiz dla cudzoziemców) lub
  • zezwolenia na pobyt czasowy, jeżeli przebywa on już w Polsce.

Podstawę prawną do stosowania powyższych procedur stanowi:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (poz. 588).

Szerzej odnośnie warunków wykonywania pracy przez cudzoziemca w trybie w/w oświadczenia o powierzeniu pracy w kolejnym artykule, który zostanie opublikowany na strona www.fwsk.pl jeszcze w maju 2016.

Zapraszamy do lektury ! ! !

Jesteś zainteresowany rozwiązaniami problemów prawnych z jakimi spotykają się cudzoziemcy w Polsce ?

Napisz do nas !!!

Powiązane wpisy