Objęcie nieruchomości – należącej tylko do jednego małżonka – wspólnością małżeńską nie powoduje żadnej zmiany po stronie aktywów tego małżonka

Objęcie nieruchomości jednego małżonka małżeńską wspólnością ustawową nie powoduje żadnej zmiany po stronie aktywów tego małżonka, do którego majątku odrębnego  nieruchomość wcześniej należała.

Dzieje się tak ponieważ wspólność majątkowa małżeńska jest to współwłasność bezudziałowa, czyli małżonek pozostaje nadal właścicielem całej rzeczy.

Tak przynajmniej wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 kwietnia 2016 r., (sygn. akt II FSK 313/14) utrzymującego mocy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 19 listopada 2013 r. (sygnatura akt I SA/Rz 949/13).

Sprawa dotyczyła kwestii istotnej dla podatku dochodowego (PIT) zaś rozstrzygnięcie zapadło na tle następującego stanu faktycznego:

Na podstawie umów z dnia 4 października 1990 r., 10 stycznia 1991 r., 17 października 1991r., 25 października 1991r. dokonała zakupu 5 działek do swojego majątku osobistego. W 1992 r. zawarła związek małżeński. Dnia 22 sierpnia 2002 r. wraz z mężem na podstawie aktu notarialnego dokonała przesunięcia majątkowego tych działek z majątku osobistego do wspólnego majątku (małżeńska wspólność ustawowa), a następnie dnia 10 czerwca 2008 r. operacji odwrotnej tj. ww. działki zostały przeniesione z wspólnego majątku, do majątku osobistego wnioskodawczyni. Dnia 24 stycznia 2013 r. sprzedała jedną z ww. działek (zakupioną w 1991 r.).

W związku z powyższym podatniczka zadała Ministrowi Finansów pytanie (złożyła wniosek o interpretację podatkową):

Czy sprzedaż działki będzie podlegała opodatkowaniu, czy będzie zwolniona na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), dalej w skrócie u.p.d.o.f.?

W ocenie podatniczki powinna ona korzystać ze zwolnienia, ponieważ kupiła działkę w 1991 r. i aż do stycznia 2013 r. była jej właścicielem. Przesunięcia z 2002 r. i 2008 r. nie zmieniły tego faktu, ponieważ pomiędzy 2002 r., a 2008 r. także była właścicielem tej działki w 100% (jako małżonek).

Na szczęście – w przeciwieństwie do organów skarbowych – sądy administracyjne podzieliły stanowisko podatniczki.


powrót na stronę główną prawników z FWSK

Powiązane wpisy