Sąd przyznał pasażerom reprezentowanym przez Foryś Wojciechowski kolejne odszkodowania za opóźniony lot

W dniu 23 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie I Wydział Cywilny wydał wyrok w sprawie oznaczonej sygnaturą I C 1906/15, w którym nakazał przewoźnikowi lotniczemu zapłatę łącznego odszkodowania w kwocie 1.600 Euro (po 400 Euro) dla czterech pasażerów lotu ENT 7854 na trasie Faro – Katowice.

POTRZEBUJESZ POMOCY W UZYSKANIU ODSZKODOWANIA OD LINII LOTNICZEJ?

NAPISZ DO NAS ! ! !

Powodowie w opisywanej spawie reprezentowani byli najpierw przed Urzędem Lotnictwa Cywilnego a później przed sądem przez radcę prawnego Arkadiusza Forysia z FORYŚ WOJCIECHOWSKI RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA PARTNERSKA w Krakowie.

W sprawie tej przewoźnik lotniczy próbował uchylić się od wypłaty odszkodowania należnego pasażerom na mocy rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, powołując się na:

„usterkę techniczną, spowodowaną nadzwyczajnymi  okolicznościami”

polegającą na  „wycieku płynu hydraulicznego z jednego systemów samolotu”.

Czyli standardową wymówkę przewoźników lotniczych, znajdującą niestety oparcie w:

  • art. 5 ust. 3 ww. rozporządzenia (WE) nr 261/2004 oraz
  • decyzjach Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego (decyzje z dnia 5 sierpnia 2013 r. jak i 9 grudnia 2013 r.), w których to Prezes ULC  powołuje się na „Otwarty i niewiążący katalog nadzwyczajnych okoliczności” będący wynikiem pracy Krajowych Organów Wykonawczych nad Rozporządzeniem nr 261/2004.

Wymówkę, która zazwyczaj pozwalała przewoźnikom uniknąć płacenia odszkodowania.

Jednak w opisywanej sprawie – na wiosek pełnomocnika powodów – Sąd zastosował Wyrok TSUE z dnia 17 września 2015 r., o którym informowaliśmy już na stronie www.fwsk.pl

Zobacz wyrok Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu z dnia 17 września 2015 r. w sprawie C‑257/14 mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Rechtbank Amsterdam (Niderlandy) w postępowaniu Corina van der Lans przeciwko Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV

Warto przypomnieć, że zgodnie z Traktatem o Unii Europejskiej z 7 lutego 1992 r.:

  • TSUE dokonuje obowiązującej wykładni prawa Unii Europejskiej – czyli wyroki te są źródłem prawa w Polsce  (tak jak np. ustawy) a
  • Rozporządzenie, którego wykładni w tym wyroku dokonano jest – na podstawie zasad systemu prawa UE – bezpośrednio skuteczne w polskim systemie prawnym, a ponadto stosuje się go z uwzględnieniem zasady pierwszeństwa prawa wspólnotowego przed prawem krajowym.

Odnosząc orzeczenie w sprawie C-257/14 do opisywanej sprawy Sąd stwierdził, że  usterka samolotu Pozwanej mogła być nieoczekiwaną, lecz pozostawała ona w nierozerwalnym związku z „funkcjonowaniem maszyny, która jest wykorzystywana przez przewoźnika lotniczego w warunkach, w szczególności meteorologicznych, często trudnych, nawet ekstremalnych; przy tym należy zauważyć, że każda część statku powietrznego zużywa się”.

Nieoczekiwane zdarzenie wpisuje się zarazem w ramy normalnego wykonywania działalności przewoźnika lotniczego, gdyż jest on „stale narażony na tego typu niespodziewane problemy techniczne” w związku z funkcjonowaniem statku powietrznego i faktem prowadzenia działalności gospodarczej.

TSUE we wspomnianym orzeczeniu w sprawie C-257/14, zwrócił uwagę na konieczność panowania przez przewoźnika nad zapobieganiem takiej awarii (co istotne „skutecznego panowania”) bowiem „to do tego przewoźnika należy „zapewnienie obsługi technicznej i właściwego funkcjonowania statku powietrznego wykorzystywanego do celów prowadzonej działalności gospodarczej”.

Podstawą zapadłego orzeczenia jest zatem zatem ustalenie Sądu, iż problem który wystąpił niespodziewanie i nie jest następstwem nieprawidłowej obsługi technicznej, ani nie został wykryty podczas regularnej kontroli, nie mieści się w pojęciu „nadzwyczajnych okoliczności” w rozumieniu art. 5 ust. 3 ww rozporządzenia, a tym samym to, że usterka samolotu lotu ENT 7854 była niespodziewana, nie stanowi w świetle obecnej wykładni prawa wspólnotowego „nadzwyczajnej okoliczności” i – w konsekwencji – Pozwana ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę zaistniałą w przedmiotowej sprawie.

Wyrok jest już prawomocny.

Odszkodowanie zostało już wypłacone pasażerom.

Prejudycjalne orzeczenie ETS w sprawie odszkodowania dla pasażerów za opóźniony lot: połączone sprawy C‑402/07 i C‑432/07 Condor Flugdienst GmbH oraz Air France SA


przejdź do strony głównej

Powiązane wpisy