Majowe zmiany w Europejskim Prawie Celnym cz.1

O rewolucyjnych zmianach w prawie celnym Unii Europejskiej pisaliśmy już na stronie www.fwsk.pl w dniu 26 marca 2016 r. Wskazaliśmy m.in. podstawy prawne zmian, daty wejścia ich w życie, konieczne i planowane zmiany w polskich przepisach oraz zamieściliśmy odesłania do nowych regulacji w języku polskim.

ZOBACZ ARTYKUŁ O NOWY KODEKSIE CELNYM UNII EUROPEJSKIEJ

Poniżej prezentujemy najważniejsze nowości.

 1. Nowe warunki niezbędne do uzyskania AEO

Zostają wprowadzone nowe warunki niezbędne do uzyskania statusu upoważnionego przedsiębiorcy (AEO), w tym rozszerzono zakres warunku dotyczącego przestrzegania przepisów prawa.  Upoważnionym przedsiębiorcą będzie mógł zostać tylko taki podmiot, który nie tylko nie naruszył przepisów prawa celnego ale również:

 • nie naruszył przepisów podatkowych oraz
 • nie był skazany za poważne przestępstwo karne w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Status upoważnionego przedsiębiorcy, tak jak dotychczas, będzie obejmował trzy rodzaje pozwoleń. Wszystkie zachowują swoje dotychczasowe oznaczenia skrótowe:

AEOC – upoważniony przedsiębiorca w zakresie uproszczeń celnych,

AEOS – upoważniony przedsiębiorca w zakresie bezpieczeństwa i ochrony,

AEOF – upoważniony przedsiębiorca mający oba rodzaje pozwoleń: AEOC i AEOS

 1. Ponowna weryfikacja AEO

Wszyscy upoważnieni  przedsiębiorcy, którym na mocy dotychczasowych przepisów przyznano przed 1 maja 2016 r. status: AEOF, AEOC lub AEOS będą ponownie zweryfikowani przez organy celne i poddani ocenie, czy spełniają wymogi formalne, które powinni spełniać upoważnieni przedsiębiorcy zgodnie z nowymi przepisami Unijnego Kodeksu Celnego.

Weryfikacja będzie prowadzona z urzędu. Po pozytywnej weryfikacji pierwotny certyfikat AEO zostanie cofnięty i zostanie wydana nowa decyzja o przyznaniu statusu AEO.

III. Zwiększone uprawnienia AEO

Podmioty, które uzyskały status upoważnionych przedsiębiorców (AEO), będą mogły skorzystać z nowych instytucji europejskiego prawa celnego zacznie ułatwiających im życie np.:

 1. a)  Odprawy scentralizowanej, pozwalającej – po uzyskaniu dodatkowego pozwolenia – na dokonywanie większości formalności celnych w urzędach celnych właściwych miejscowo dla miejsca ich siedziby (np. w Polsce zamiast we Francji).

W ramach odprawy scentralizowanej urzędy celne różnych krajów UE same będą się wymieniać informacjami niezbędnymi do weryfikacji zgłoszenia celnego i do zwolnienia towarów do procedury; na polskim urzędzie celnym będzie wtedy spoczywał obowiązek realizowania formalności związanych z pokrywaniem długów celnych i innych należności przypadających urzędowi celnemu innego kraju unijnego.

Odprawę scentralizowaną można będzie stosować do prawie wszystkich procedur celnych,w tym w szczególności do:

 • dopuszczenia do obrotu,
 • wywozu.
 • składowania celnego,
 • odprawy czasowej,
 • końcowego przeznaczenia,
 • uszlachetniania czynnego,
 • uszlachetniania biernego.
 1. b) Samoobsługi celnej pozwalającej na uzyskanie pozwolenia upoważniającego przedsiębiorcę do samodzielnego:
 • kontrolowania zakazów i ograniczeń wskazanych w pozwoleniu,
 • załatwiania określonych (zwykle przypisanych organom celnym) formalności celnych,
 • przeprowadzania określonych kontroli pod dozorem celnym.
 1. c) Zabezpieczenia generalnego w obniżonej wysokości dla podmiotów legitymujące się certyfikatem AEOC lub Upoważniony przedsiębiorca może w tym przypadku uzyskać pozwolenie na obniżenie zabezpieczenia generalnego do 30% tzw. kwoty referencyjnej, tj. prawidłowo określonej (w pełnej wysokości) kwoty zabezpieczenia w stosunku do mogących powstać długów celnych i innych należności.

Pozostałe nowości wynikające z nowego Europejskiego Kodeksu Celnego – a jest ich jeszcze sporo – zostaną omówione w następnej części artykułu.

Powiązane wpisy