Już w maju – Nowy Kodeks Celny Unii Europejskiej

Wszyscy eksporterzy i importerzy powinni wiedzieć i pamiętać, że od dnia 1 maja 2016 r. zaczną obowiązywać:

  • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeksy celny (Dz.Urz. UE z 2013 r. L 269, s. 1; (Kodeks Celny Unii Europejskiej), który zacznie w całości obowiązywać od dnia 1 czerwca 2016 r. (większa część przepisów obowiązuje już od 30 października 2013 r.)

ZOBACZ TEKST NOWEGO KODEKSU CELNEGO UE

  • rozporządzenie wykonawcze Komisji Unii Europejskiej nr 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE z 2015 r. L 343, s. 558; (Rozporządzenie Wykonawcze) które zacznie w całości obowiązywać od dnia 1 maja 2016 r.

ZOBACZ TEKST ROZPORZĄDZENIA WYKONAWCZEGO KOMISJI UE DO NOWEGO KODEKSU CELNEGO UE

  • rozporządzenie delegowane Komisji Unii Europejskiej nr 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego (Dz.Urz. UE z 2015 r. L 343, s. 1; (Rozporządzenie Delegowane) które zacznie w całości obowiązywać od dnia 1 maja 2016 r.

ZOBACZ TEKST ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI UE DO NOWEGO KODEKSU CELNEGO UE

Nowe przepisy uchylają dotychczas obowiązujące w Unii Europejskiej:

  • rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające wspólnotowy kodeks celny (tzw. „wspólnotowy kodeks celny”) i
  • rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 z 2 lipca 1993 r. ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego wspólnotowy kodeks celny („rozporządzenie wykonawcze”).

Przepisy nowych: Rozporządzenia Wykonawczego i Rozporządzenia Delegowanego ustanawiają szereg okresów przejściowych, z których większości upływa dnia 1 maja 2019 r., choć niektóre dopiero w dniu 31 grudnia 2020 r.

UWAGA ! ! !

Warto pamiętać, że:

  1. Kodeks Celny Unii Europejskiej i Rozporządzenia: wykonawcze i delegowane nie wymagają: ani implementacji do polskiego porządku prawnego ani publikacji w polskim Dzienniku Ustaw (jako akty prawne w randze rozporządzeń),
  2. są stosowane bezpośrednio zarówno w Polsce jak i we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej i
  3. są bezpośrednio wiążące zarówno dla organów celnych, jak i dla wszystkich osób fizycznych i prawnych uczestniczących w obrocie towarowym z krajami trzecimi.

Nie mniej jednak w związku z ww. zmianami prawa unijnego aktualnie w Polsce trwa proces legislacyjny dotyczący – przygotowanego przez Ministerstwo Finansów – projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw. W projekcie przewidziano zmiany w 21 ustawach. Jak łatwo się domyślić najbardziej zmieniona zostanie ustawa z dnia 19 marca 2004 – Prawo celne (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 858 ze zm.).

Planowana data wejścia w życie zmian to dzień 1 maja 2016 r.

ZOBACZ PROJEKT ZMIAN W POLSKIM PRAWIE CELNYM (I INNYCH USTAWACH)

ZOBACZ TREŚĆ UZASADNIENIA PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY PRAWO CELNEGO


powrót na stronę główną prawników z FWSK

Powiązane wpisy