Zwrot VAT dopiero wtedy gdy organ zweryfikuje swoje wątpliwości. Czyli kiedy ?

Jak wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 8 grudnia2015 r. (Sygn. akt I SA/Kr 978/15), termin na zwrot VAT-u, nie jest wcale określony sztywno w ustawie ale zależy w dużej mierze od kryteriów subiektywnych – uznania Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Szczególnie jeśli ten poweźmie wątpliwości, co do zasadności zwrotu, gdyż:

„… interpretacja gramatyczna art. 87 ust. 2 u.p.t.u. wskazuje więc, że do wydania postanowienia w przedmiocie przedłużenia terminu zwrotu podatku wystarczą wątpliwości organu rodzące konieczność zweryfikowania przedstawionego przez podatnika rozliczenia”

Sąd przyznaje też, że:

„Oczywistym jest jednak, że instytucji tej nie należy nadużywać”

tłumaczą jednocześnie dość pokrętnie, iż polska regulacja prawna w tym zakresie nie pozostaje w sprzeczności z prawem unijnym, które zakazuje odmawiania zwrotu VAT-u, jako jako praktyki sprzecznej z zasadą proporcjonalności:

Przyjęte przez polskiego prawodawcę rozwiązanie w zakresie przedłużenia zwrotu podatku, mieści się w ramach realizacji uzasadnionego interesu państw członkowskich Unii Europejskiej w podejmowaniu odpowiednich kroków w celu ochrony swych interesów finansowych, które znajduje swoje usankcjonowanie w prawie unijnym m.in. art. 183 Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U.UE.L 06. 347. 1, ze zm.) oraz orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Trybunał Unii Europejskiej w wyroku z dnia 18 grudnia 1997r. w połączonych sprawach Garage Molenheide BVBA (C-286/94), Peter Schepens (C-340/95), Bureau Rik Decan-Business Research & Development NV (BRD) (C-401/95) and Sanders BVBA (C-47/96) u Belgische Staat wyraził aktualną do dziś tezę wedle której stosowanie tego rodzaju środków przez państwo członkowskie, co do zasady, nie jest wykluczone gdyż mają one na celu zapewnienie możliwie najskuteczniejszej ochrony interesów budżetu (Skarbu Państwa), jednakże nie mogą one iść dalej, niż jest to konieczne do osiągnięcia tego celu (ochrony interesów budżetowych).

Dlatego też środki te nie mogą być stosowane w taki sposób, jaki prowadziłby do systematycznego podważania prawa do odliczenia podatku, które to prawo jest fundamentalną zasadą wspólnego systemu VAT. Sprzeczne byłoby to bowiem z zasadą proporcjonalności.

Polskie sądy administracyjne – w pełni aprobując ten sposób wykładni omawianego przepisu – konsekwentnie i jednolicie podkreślają jednak, że nie można aprobować takiej wykładni art. 87 ust. 2 u.p.t.u., która ograniczałaby stosowanie instytucji przedłużenia terminu zwrotu do takiego stopnia, że w istocie prowadziłaby do niemożności spełnienia celu jej ustanowienia, tj. umożliwienia organowi tymczasowego wstrzymania się ze zwrotem podatku do momentu zakończenia weryfikacji zasadności tego zwrotu w przypadku zaistnienia dostatecznych wątpliwości w tym zakresie (por. wyrok NSA z 11 kwietnia 2014 r., I FSK 610/13, z 11 lutego 2015r. I FSK 2058/13 czy wyroki WSA z 8 stycznia 2015r. I SA/Gd 1352/14, z 15 kwietnia 2015r. I SA/Łd 13/15 i wiele innych).”

W sprawie tej podatnik, reprezentowany był przez:radcę prawnego Agnieszkę Wojciechowską, radcę prawnego Arkadiusza Forysia i radcę prawnego Macieja Skrzypka z kancelarii FORYŚ WOJCIECHOWSKI RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA PARTNERSKA z Krakowa.

Z praktyki kancelarii wynika, że tego typu orzeczenia są coraz częstsze.  Wydaje się wręcz że, od pewnego czasu, można zaobserwować stałą praktykę przedłużania zwrotu VAT tylko po to by pod pozorem wyjaśniania wątpliwości  (często kilkuletniego) po prostu VAT-u nie zwracać.

Gdy zaś po kilku latach, opada procesowy kurz i okazuje się, że VAT jednak należy podatnikowi oddać, podmiot któremu ten zwrot przysługuje jest już bankrutem.

ZOBACZ TREŚĆ ORZECZENIA WSA W KRAKOWIE WRAZ Z UZASADNIENIEM

Otwarte pozostaje pytanie, czy takie  praktyki są rzeczywiście zgodne z prawem Unii Europejskiej a ich jedynym celem nie jest przypadkiem krótkowzroczne reperowanie budżetu Państwa kosztem bankrutujących przedsiębiorców.

 ZOBACZ ARTYKUŁ NA TEMAT TEGO JAK – WEDŁUG TSUE -DALEKO MOŻE POSUNĄĆ SIĘ NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W WYJAŚNIANIU SWOICH WĄTPLIWOŚCI


powrót na stronę główną prawników z FWSK

Powiązane wpisy