Organ powinien nagrać przesłuchanie jeśli strona o to prosi

Jak wynika z z uzasadnienia wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 czerwca 2015 r., sygn. akt II FSK 1337/13,

Obowiązkiem organu jest uwzględnianie żądania strony, w takim zakresie, w jakim jest to zgodne z prawem, nie wpłynie negatywnie na tok prowadzonego postępowania, a przyczyni się do pogłębienia zaufania do organów podatkowych (art. 121 § 1 O.p.) (Ordynacja podatkowa – AF). Wydaje się zatem, że w przypadku wcześniejszego sygnalizowania przez stronę pewnych (w jej ocenie) nieprawidłowości w dokonywanych czynnościach procesowych z udziałem określonych osób, w interesie organu leży rozważenie możliwości utrwalania kolejnych dowodów za pomocą aparatury rejestrującej przez kontrolującego, na podstawie art. 290 § 1 O.p. oraz stosownie do warunków wydanego w oparciu o art. 290a O.p. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie sposobu zabezpieczania, odtwarzania i wykorzystywania dowodów utrwalonych w toku kontroli podatkowej (Dz. U. nr 166, poz. 1392)”

Warto wskazać, że NSA wskazał też, że:

Zdanie drugie art. 290 § 1 O.p. („Stan faktyczny może być ponadto utrwalony za pomocą aparatury rejestrującej obraz i dźwięk lub na informatycznych nośnikach danych”) należy interpretować wyłącznie z treścią zdania pierwszego tego przepisu: „Przebieg kontroli kontrolujący dokumentuje w protokole”. Nie ulega zatem wątpliwości, że cała regulacja art. 290 § 1 O.p. dotyczy sposobu dokumentowania przebiegu kontroli przez kontrolującego, a nie kontrolowanego. (…)

Nie mniej jednak Naczelny Sąd Administracyjny jest zdania, że uprawnienia strony do rejestrowania przesłuchania świadka nie można (na zasadzie analogii) wyprowadzić też z art. 287 § 1 O.p., co próbuje uczynić skarżący. Przepis ten wyłącznie reguluje obowiązki kontrolowanego (jego pełnomocnika, pracownika, osoby współdziałającej) w zakresie umożliwienia dokonywania fotografowania, filmowania, dokonywania nagrań dźwiękowych. „Gospodarzem” prowadzonego postępowania jest organ i to on określa sposób dokumentowania ustaleń w czasie prowadzonej kontroli lub postępowania podatkowego.

Uprawnienie strony postępowania do samodzielnego utrwalania przez nią przeprowadzanych czynności procesowych, wymagałoby istnienia przepisu pozytywnego przewidującego taką możliwość. Regulacji takiej jednakowoż brak.

Inny problem stanowi natomiast kwestia uwzględnienia postulatu strony odnośnie nagrywania przebiegu czynności procesowej, z tym że przez sam organ, jeżeli ma to zapewnić obiektywizm prowadzonego postępowania.”

ZOBACZ TREŚĆ ORZECZENIA WRAZ Z UZASADNIENIEM


powrót na stronę główną prawników z FWSK

Powiązane wpisy