Możliwe jest jednoczesne dochodzenie stwierdzenia nieważności uchwały i jej uchylenia

Na skutek pozwu przygotowanego przez prawników z kancelarii FORYŚ WOJCIECHOWSKI, radców prawnych: Arkadiusza Forysia i Macieja Skrzypka, Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział IX Gospodarczy (sygnatura IX GC 768/14) w dniu 17 marca 2015 uchylił uchwałę spółki z o.o. w sprawie zgody na umorzenie udziałów pozwanej spółki za wynagrodzeniem niższym od przewidzianego w art. 199 § 2 K.s.h.

Teza orzeczenia:

„Żądanie stwierdzenia nieważności uchwały jest niezależne od żądania jej uchylenia i możliwe jest jednoczesne dochodzenie stwierdzenia nieważności uchwały i jej uchylenia”

Jeżeli sąd stwierdzi sprzeczność treści uchwały z prawem oraz spełnienie przesłanek z art. 249 § 1 K.s.h., to może jednocześnie uwzględnić takie podwójne żądanie i od każdego z tych żądań pobiera się odrębną opłatę.

W niniejszej sprawie powód nie żądał jednoczesnego orzekania o żądaniu stwierdzenia nieważności i uchylenia uchwał, lecz żądał rozpoznania żądania uchylenia uchwał dopiero w razie oddalenia żądania stwierdzenia ich nieważności. Przy takim (ewentualnym) ukształtowaniu żądania pozwu także należy pobrać opłatę od każdego z żądań, aczkolwiek w razie nierozpoznania żądania opłata podlega zwrotowi (w razie stwierdzenia nieważności uchwał sąd nie rozpoznałby żądania ich uchylenia i opłata od żądania uchylenia byłaby nienależna).

Reprezentacja pozwanego (sp. z o.o.) w sporze z likwidatorem

Przed wniesieniem pozwu powód wniósł o udzielenie zabezpieczenia, co pozwany zaskarżył przed uprawomocnieniem się wyroku ustanawiającego powoda likwidatorem pozwanej spółki. Zatem z dniem W dniu powołania powoda na funkcje likwidatora spółki pełnomocnictwo dla radcy prawnego do reprezentowania pozwanego w sprawie o udzielenie zabezpieczenia zostało udzielone przez reprezentantów pozwanego (nie jest istotne, czy w treści pełnomocnictwa określili się jako zarząd czy likwidatorzy). Jednakże na podstawie art. 253 w zw. z art. 210 § 1 i 280 K.s.h. pozwany powinien być reprezentowany przez pełnomocnika powołanego uchwałą wspólników, a w jego braku przez kuratora powołanego przez sąd rozpoznający sprawę. Brak jest podstaw do uznania, że w razie powołania wspólnika skarżącego uchwałę do zarządu lub na likwidatora w toku procesu pozwana spółka nadal może być reprezentowana przez pełnomocnika ustanowionego przez zarząd lub likwidatorów przed powołaniem powoda na zarządcę lub likwidatora. W dniu powołania powoda na funkcje likwidatora spółki pełnomocnictwo udzielone przez pozwanego w postępowaniu zabezpieczającym wygasło i nieistotny stał się spór o to, czy pełnomocnictwo to obejmowało także niniejszy proces.

Dlatego sąd na posiedzeniu 17 marca 2015r. na podstawie art. 253 § 1 K.s.h. ustanowił radcę prawnego M. P. kuratorem pozwanego, czemu sprzeciwił się powód podnosząc, iż r.pr. M.P. był autorem tekstu zaskarżonych uchwał, a ponadto reprezentuje pozostałych wspólników działających wbrew interesom pozwanej spółki. Powyższe zastrzeżenia przemawiają właśnie za ustanowieniem r.pr. M.P. kuratorem. W sporze o uchwałę zadaniem powoda jest zwalczanie uchwały, a zadaniem pozwanego jej obrona, nawet jeśli uchwała godzi w interesy spółki. To powoda obciąża wykazanie, że uchwała godzi w interesy pozwanej spółki (art. 249 § 1 K.s.h.). Kuratorem spółki powinna być osoba reprezentująca stanowisko wspólników, którzy przegłosowali uchwałę.

Pozorna tajność głosowania, jako przesłanka negatywna do unieważnienia uchwały.

Jawne głosowanie nad uchwałą nr (…) stanowiło naruszenie art. 247 § 2 KSH, jednakże treść uchwały nie jest sprzeczna z prawem.

Nieprawidłowość sposobu głosowania może być podstawą stwierdzenia nieważności uchwały tylko, jeśli nieprawidłowość ta przynajmniej mogła mieć wpływ na podjęcie uchwały.

W pozwanej spółce poza powodem jest tylko 3 wspólników w konflikcie z powodem. W takiej sytuacji tajność głosowania jest pozorna, gdyż z ilości głosów oddanych za i przeciw uchwale wynika, kto jak głosował.

ZOBACZ TREŚĆ ORZECZENIA WRAZ Z UZASADNIENIEM

Powiązane wpisy